Резервация

Попълнете полетата и се свържете

Декларация За Поверителност

"Лични данни" -лични данни (Име, телефонен номер и адрес на електронна поща), които потребителят предоставя на сайта.

С помощта на тази информация Bona Dea Club идентифицира, се свързва и /или да получават повече знания за потребителя. При предоставяне от страна на потребителя на лични данни, той е длъжен да отговаря на въпроси и (или) да завърши полета форми, предвидени за тази цел, и да предоставя във връзка с това достоверна информация, не ущемляющую интереси или правата на трети лица.

Никакви лични данни няма да бъдат събирани без съгласието на потребителя. По избор или задължителен характер на тази информация, която ще бъде разкрита на Bona Dea Club бъде определен предварително. Потребителят по никакъв начин не е задължен да предава такива данни чрез уеб сайт. Въпреки това, в случай на отказ на "Bona Dea Club" няма да изпраща на потребителя информация, свързана с дружеството, дейности и (или) на сайта.

Bona Dea Club носи отговорност за събиране и обработка на личните данни, събрани на сайта. С изключение на случаите, когато се прилагат специфични мерки за обработката на лични данни, които трябва да бъдат систематично довежда до знанието на потребителя, например, по отношение на общите условия, приложими за онлайн резервация. "Bona Dea Club" е единственият получател на тези данни, който се задължава да спазва неприкосновеността на личния живот, защита и да не ги прехвърляте на трети лица. Въпреки това, потребителят се информира за това, че тези данни се прехвърлят изцяло или частично, единствено доставчиците на услуги Bona Dea Club, наложени във връзка с управлението на сайта и свързаните с това задължения за поверителност и сигурност.

Потребителят има право на достъп, промяна, поправка и изтриване на лични данни, събрани и обработени Bona Dea Club. Стъпка нагоре безплатно, чрез изпращане на електронна поща: bonadeaclub@gmail.com